Jdi na obsah Jdi na menu
 


8. Vysvětlete podstatu nákladů, výnosů a hospodářského výsledku

 

Výnosy

- peníze, které podnik získal za své činnosti ve stanoveném období, bez ohledu na to, zda došlo k jejich úhradě

 

Formy výnosů:

a) tržby

b) obchodní rozpětí

c) úroky

 

Náklady

- účelně vynaložené pen. prostředky podniku pro dosažení výnosů

 

Hospodářský výsledek

- zisk, ztráta

 

Druhy HV:

1. Provozní -     tržby, změna stavu zásob, aktivace, ostatní

materiál, mzdy, pojištění, odpisy

2. Finanční -      jiné činnosti, účasti, fin. investice, úroky

                        úroky, jiné náklady

3. Mimořádný - mimoř. výnosy

                        mimořádné náklady

 

Provozněhospodářská činnost podniku = činnost, pro kterou byl podnik založen (výroba, přeprava, soustř. kapitálu ...)

 

HV 1. + 2. = HV za běžnou činnost

 

Výkaz zisků a ztrát = přehled o nákladech a výnosech sestavovaný na stupňovitém principu

 

Tržby

- hlavní složka výnosů většiny podniků

- částka získaná prodejem svých výrobků, zboží a služeb

- ovlivněny objemem výroby, cenami, strukturou sortimentu, způsobem odbytu, fakturace, dobou úhrady

 

Cena = produkt trhu, kde se střetává nabídka a poptávka

- rovnovážná cena jako výsledek vztahu poptávky a nabídky

 

Poptávková funkce = vztah mezi poptávkou a cenou

 

Nabídková funkce = vztah mezi nabídkou a cenou

 

Cena v dokonalé konkurenci

- nezávisí na množství nabízeném výrobci

- tržby rostou s růstem objemu prodeje

- optimalizace tržeb nemá smysl

- fy maximalizuje zisk, nikoliv tržby

 

Cena v monopolu

- závisí na množství prodaných výrobků (s růstem klesá)

- monopol může na rozdíl od dok. konkurence ovlivňovat cenu

- monopol max. zisk - to je tehdy, když mezní náklady = mezní tržby

 

Manažerské pojetí nákladů

1. Pracuje se skutečnými relevantními náklady, které zahrnují i alternativní oportunitní náklady

Oportunitní náklady

- částka peněz, která je ztracena, když zdroje nejsou použity na nejlepší možnou alternativu

a) explicitní - placené fy, (nájemné, nakoupené zásoby ...)

b) implicitní - nejsou pen. výdaji (výnosy, které by fy získala investováním do jiného projektu ...)

 - lze je pouze těžko vyčíslit

2. Bere v úvahu přírůstkové náklady

Přírůstkové náklady - náklady, které jsou ovlivněny rozhodnutím, ostatní jsou tzv. utopené

3. Rozlišuje krátkodobý a dlouhodobý pohled na náklady

a) krátkodobý - existuje část nákladů fixních a část variabilních

b) dlouhodobý - všechny náklady jsou variabilní

 

Nákladové funkce = vztah mezi náklady a objemem výroby

- ovlivňovány náklady, cenou vstupů

1. Funkce proporciálních nákladů

 - náklady rostou s objemem produkce lineárně

2. Funkce progresivních nákladů

 - náklady rostou rychleji než objem výroby

3. Funkce degresivních nákladů

 - náklady rostou pomaleji než objem výroby

4. Funkce celkových nákladů

 - náklady jsou z počátku klesající ale později rostoucí

5. Funkce mezních nákladů

 

Nákladové funkce v krátkém období

- část nákladů je fixní, část variabilní

- objem výroby je limitován vybudovanou výrobní kapacitou, která je určena fixními náklady

- fixní činitelé vyvolávají fixní náklady, variabilní činitelé variabilní náklady

 

Nákladové funkce v dlouhém období

- bere v úvahu náklady průměrné a mezní, nikoliv fixní

- dlouhodobá nákladová funkce je součtem krátkodobých nákladových funkcí, které vyjadřují průběh nákladů pro určitý rozsah výroby

- zpočátku klesá, od určitého bodu v důsledku nadměrného počtu řídících pracovníků, řízení ...roste

- využívají se pro plánování velikosti podniku, výr. zařízení ...

  

Metody stanovení nákladových funkcí

1. Klasifikační analýza - členění nákladů na fixní a variabilní

2. Metoda regresní a korelační analýzy - pro odhad lineárních a nelineárních nákladových funkcí

3. Grafická metoda - bodový diagram

4. Metoda dvou období - pro hodnocení variant

5. Technologická metoda - stanovení závislosti nákladů na činitelích technického charakteru

 

Nástroje řízení nákladů

1. Technickohospodářské normy

2. Kalkulace - předběžná, výsledná, normová, postupná, průběžná

 plánová, operativní, průběžná, s úplnými či neúplnými náklady

3. Rozpočetnictví

 

Hospodářský výsledek podniku

Funkce HV:

1. kritérium rozhodování o otázkách podniku

2. akumuluje fin. zdroje

3. rozděluje důchody

4. motivuje podnikání

 

Způsoby zvyšování HV:

1. snižování nákladů

2. zvyšování výnosů

Poměrové ukazatele počítané ze zisku

- rentabilita nákladů, výnosů, vlastního kapitálu, podniku