Jdi na obsah Jdi na menu
 


9. Jak byste postupoval(a) při hodnocení investiční akce?

 

Druhy investic

1. Finanční - cenné papíry, uložení peněz v bance, půjčka peněz

2. Kapitálové investice - rozšiřují výrobní kapacitu podniku

 = celkové náklady vynaložené na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci, obnovu majetku

3. Nehmotné investice - know-how, výzkum, vzdělání

 

Zdroje financování investic

1. Vlastní = samofinancování (odpisy, nerozd. zisk, tržby, nové akcie)

2. Cizí = invest. úvěr, emise obligací, leasing

 

Plánování investic

1. Věcné hledisko - technický, výrobní charakter, výrobní kapacity, výběr dodavatele, časový průběh

2. Finanční hledisko - zdroje úhrady investic (vlastní, cizí)

 - posuzuji výnosnost, rizikovost, splacení investice

 

Investiční výstavba = proces vzniku rozsáhlých investic

- investor

- projektant

- dodavatel

- musí být zajištěna technicky, organizačně a ekonomicky

 

Hodnocení efektivnosti investic

= porovnávání nákladů na investici s výnosy, které přinese

- výnos z investice = přírůstek zisku a odpisů = cash-flow

 

Postup hodnocení investic:

1. Určení jednorázových nákladů

2. Odhadnutí bud. výnosů a rizik

3. Určení nákladů na kapitál

4. Výpočet současné hodnoty oček. výnosu (cash-flow)

 

1. Určení jednorázových N na investici

- odhad je přesný u investičních nákladů (stroje)

- odhad nepřesný u ost. N - výzkum, vývoj, školení, - skutečnost často jiná než plán

 

2. Odhad budoucích výnosů a rizik

- hl. složky čistý zisk + odpisy

- výpočet: odhad bud. tržeb

 odhad nákladů - fixních, variabilních, oportunitních

- provozní kapitál = přírůstek prov. aktiv - přírůstek prov. pasiv

 - ukazuje nutné další fin. zdroje

 

3. Určení nákladů na kapitál

- u vlastního kapitálu - dividendy

- u cizího kapitálu - úrok

- prům. míra kap. nákladů = WD KD (1-T) + WP KP + WS KS

- WD, WP, WS - váhy jednotl. kap. složek určené procentem z celkových zdrojů

- KD - úroková míra pro úvěry před zdaněním

- T - zdanění v procentech

- KP - náklady na preferenční akcie (= pref. dividendy)

- KS - náklady na zadržený zisk a kmenové jmění (dividendy)

 

4. Výpočet současné hodnoty oček. výnosů

- vychází z měnlivosti časové hodnoty peněz

- investice musí za dobu své činnosti přinést alespoň takové cash-flow, kolik sama investice stála(IN menší či = SHCF)

- SHCF = sum CFt/(1+k)t

 

Metody hodnocení investic

- různé metody

- předpoklady: - stejná IR při vypůjčení

- pen. toky probíhají na zač. či konci čas. období

- výnosy jsou bez rizika

 

1. Metoda výnosnosti (rentability) investic

Rentabilita investice = prům. roční čistý zisk/inves. náklady

 

2. Metoda doby splacení

- doba splatnosti = období, za které čistý CF přinese hodnotu rovnající se původním nákladům na investici

- výhodnější investice má kratší dobu splatnosti

- ukazuje informaci o riziku a likviditě

Doba splatnosti = náklady na investici/roční cash flow

 

3. Metoda čisté současné hodnoty

ČSHI = CHCF - IN

Index výnosnosti (současné hodnoty) = SHCF/IN

Je-li větší než 1, investici lze přijmout

 

4. Metoda vnitřního výnosového procenta

- hledám IR, při které se SHCF = IN

SHCF-IN = 0

 

Srovnávání investičních variant

1. Výběr ze zaměnitelných vzájemně se vyluč. variant

- takové, které uspok. stejný účel, ale může být real. pouze jedna

- srovnávám provozní a jednorázové náklady

Koef. efektivnosti

= prov. náklady A - prov. náklady B/jednor. N B - jednor. N A

Doba návratnosti dodat. invest. nákladů

= 1/koef. efektivnosti

Pokud jsou invest. náklady přibližně shodné, hodnotíme podle:

a) VVP

- porovnání s náklady na kapitál nebo s podnik. diskontní sazbou

b) ČSHI

- musí být větší než 0

- vybíráme akci s nejvyšší ČSHI

2. Výběr z investičních možností - stanovení pořadí akce

- vypočteme VVP, ČSHI, IV

- podle VVP stanovíme pořadí invest. možností

 

Hodnocení investiční možnosti

1. Zjistím náklady na kapitál, dobu životnosti, disk. výnosy (cash-flow)

Mohu použít:

a) metoda ČSHI - přijmu pokud je větší než nula

 - při výběru přijímám tu s větší ČSHI

b) metoda VVP - porovnávám s náklady na kapitál